BÜGEM

Anasayfa >BÜGEM >BÜGEM

BÜGEM

BÜGEM NEDİR?

Biz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; Türk milletinin milli, manevi, sosyal ve kültürel değerlerini benimsemiş, bu ortak değerleri yaşatmayı ve geliştirmeyi görev edinen; yeşiştireceği nitelikli bireylerle, vatanını ve milletini yüceltmeyi amaçlayan; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde bir eğitim anlayışı ile ülkesine ve devletine hizmet etmeyi ilke edinmiş bir okuluz. Ülkemizin geleceğini oluşturacak çocuklarımızın aldıkları eğitim ile hayata hazır olarak başlamaları da en büyük gayemizdir.

Biz okullarımızda; ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği kanıtlanmış eğitim yaklaşımlarından yararlanarak, alanında uzman akademisyenler ile birlikte ortaya koyduğumuz özgün eğitim modelimiz olan BÜGEM (Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli) uyguluyoruz. BÜGEM ile kültürünü ve değerlerini bilen, Çift Dilli Eğitim ile yabancı dilin temellerini sağlam atan, becerilerinin farkında olan;  bunları geliştirebilen, okul olgunluğu oluşmuş ve edindiği 21. yüzyıl becerileriyle geleceğin Türkiye’sine öncülük edecek hanımefendi ve beyefendiler yetiştiriyoruz.

 

Akademik Eğitim Programı Nedir?

Akademik eğitim temel derslerdeki öğrenme içeriğini kapsar. Akademik eğitim ile anaokulundan liseye bilimsel düşünme ve çalışma disiplini kazandırılır.

Akademik Eğitim Programında Amaç Ve Hedefler Nelerdir?

Bütünsel gelişim eğitim modeli kapsamında verilen akademik eğitim ile öğrencilerimizin disiplinler arası bilgi ve beceri kazanmalarını, temel akademik bilgileri benimsemeleri ve elde edilen gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz.

Akademik eğitim ile öğrencilerimizin temel akademik bilgiler hakkında kazanım sağlamanın yanı sıra analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim gibi genel becerilerinin de gelişmesine olanak sağlıyoruz.

Akademik Eğitim Programına göre öğrenmenin ön koşulu; merak, ilgi, ihtiyaç, dikkat, ve tutkudur.  Her öğrencinin ihtiyaç ve beklentileri önceden belirlenir. Bu ihtiyaç ve beklentiler göz önünde bulundurularak öğretim planları hazırlanır ve hazırlanan planlara göre sunulur. 

Akademik eğitim, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birbiri ile ilişkili ve bir bütün olarak ele alınır. Her kademe kendinden sonra gelen kademnin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini dikkate alarak, öğrencilerin güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanlar konusunda geri bildirim yapılır.

Akademik Gelişim Programında Geri Bildirim Nasıl Yapılır?

Rubrik:

Rubrik, en kısa anlamı ile dereceli puanlama anahtarıdır. Öğrencilerin çalışmalarını ölçmek için kullanılan özgün bir değerlendirme aracıdır. Öğrencilerin performanslarını tek bir puanla değerlendirmektense bir ölçüt silsilesiyle değerlendirmeyi amaçlayan bir puanlama rehberidir.

K12Net eğitim aracı üzerinden her ders için belirlenen kazanımlar üzerinden 2’li değerlendirme yapılır.

Rubrik; bir öğretim yılı içerisinde 4 kez yapılmaktadır.

Portfolyo:

Öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerilerinin materyaller ile yapılan sunumudur. Öğrencinin öğrenme sürecini ve bu süreçteki gelişiminin uygulamalı olarak geri bildiriminin sağlanmasıdır.

Portfolyo bir öğretim yılı içerisinde 2 kez yapılmaktadır.

Hızlı Okuma Testleri:

Hızlı okuma öğrencilerin okuma hızlarının artarak, okuduklarını daha kısa sürede anlamalarını sağlamaktadır. Hızlı okuma ile dikkat ve konsantrayon sürelerinin uzamasıı amaçlanmaktadır.

Hızlı okumadaki temel amaçlarımız; gözlerin görme alanını genişletmek ve zihni hızlandırmaktır. Göz ve zihin yeterince hızlandığında öğrenme hızı ve okuduğunu anlama becerileri aynı ivmede yükselmektedir.

Hızlı okuma testleri bir öğretim yılı içerisinde 2 kez uygulanmaktadır.

Proje Çalışmaları:

Proje çalışmaları öğrencilerin ikiden fazla gruplar halinde, belirlenen ünite veya konuşar üzerinde çalışmalar yürütmesidir.

Proje çalışmaları sayesinde araştırma, bilgi edinme, edinilen bilgileri kullanma ve grup olarak karar verme becerilerinin gelişmesini hedeflemektedir.

Proje çalışmaları öğrencilerin edindikleri bilgilerde akran iş birliği ile geri bildirim yapılmasını sağlar.

Proje çalışmaları bir öğretim yılı içerisinde 8 kez yapılmaktadır.  

Kazanım Değerlendirme Sınavı (KDS)

Öğrencilerin her ay edindikleri kazanımların değerlendirilmesi için yapılan sınav uygulamasıdır.

Haftalık Değerlendirme Sınavı (HDS)

Öğrencilerin her hafta edindikleri kazanımların değerlendirilmesi için yapılan sınav uygulamasıdır.

 

Beceri Eğitim Programı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre beceri; “Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet olarak tanımlanmaktadır.” Beceri eğitimi ile öğrenciler hayat boyu (bugün ve gelecekte) kullanacakları becerilere sahip olmalarıdır.

Beceri Eğitim Programındaki Amaç Ve Hedefler Nelerdir?

Bütünsel gelişim eğitim modeli içinde önemli bir konu olan beceri eğitimi ile öğrencilerimize akademik kazanımlara ek olarak, kapsamlı yaşam becerileri, iletişim becerileri, problem çözme becerileri, akıl yürütme, eleştirel düşünme, işbirliği, liderlik ve diğer iş yaşamı gibi alanlardaki kapasitelerini kazandırmayı amaçlıyoruz.

Becerilere dayalı eğitim, öğrencilerin pratik deneyimlerle öğrenmelerini teşvik eder ve yola aktif bir şekilde çıkmasını sağlar. Becerilere dayalı eğitim, öğrencilerin sadece ezberlemek yerine onu anlamalarını ve uygulamalarını sağlar. Bu da öğrenmeyi daha ileriye ve kalıcı hale getirir.

Beceri Eğitim Programında Geri Bildirim Nedir?

Rubrik:

Rubrik, en kısa anlamı ile dereceli puanlama anahtarıdır. Öğrencilerin çalışmalarını ölçmek için kullanılan özgün bir değerlendirme aracıdır. Öğrencilerin performanslarını tek bir puanla değerlendirmektense bir ölçüt silsilesiyle değerlendirmeyi amaçlayan bir puanlama rehberidir.

K12Net eğitim aracı üzerinden her ders için belirlenen kazanımlar üzerinden 2’li değerlendirme yapılır.

Rubrik; bir öğretim yılı içerisinde 4 kez yapılmaktadır.

Portfolyo:

Öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerilerinin materyaller ile yapılan sunumudur. Öğrencinin öğrenme sürecini ve bu süreçteki gelişiminin uygulamalı olarak geri bildiriminin sağlanmasıdır.

Portfolyo bir öğretim yılı içerisinde 2 kez yapılmaktadır.

Sergi:

Öğrencilerin beceri derslerinde hazırladıkları/hazırlandıkları ürünlerin sergilenmesidir. Sergiler öğrencilerin bireysel gelişimlerin gözlemlenmesi ve yorumlandırılması için “Kişisel Sergiler” olarak adlandırılır.

Sergi; bir öğretim yılı içerisinde 2 kez yapılmaktadır.

Performans Gösterimi:

Performans gösterimi öğrencilerin beceri derslerinde öğrendikleri alanlar ile ilgili oluşturdukları karografik çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar bireysel performans ve grup performansı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Performans Gösterimi bir öğretim yılı içerisinde 2 kez yapılmaktadır.

 

Yabancı Dil Eğitim Programı Nedir? 

Bir yabancı dili öğrenirken; o dili hayatımızın olabildiğince büyük bir kısmına yaymamız gerekir ki özümseyebilelim ve içselleştirelim. Öğrencilerimize dili kullanabilecekleri birçok alan yaratıyor ve bu öğrenilenlerin pratik hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Dil öğrenme sürecinin en etkili haliyle tecrübe ederek yaşanması; öğrencilerimizin konuşma, dinleme, okuma ve anlama becerilerinin gelişmesini ve kalıcı olmasını sağlamaktadır.

  • Native Speaker

Okul öncesinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde beceri derslerine giren yabancı öğretmen’ler derslerin dışında okulun içinde ve dışında yapılan çeşitli aktiviteler ve organizasyonlarda öğrenciler ile bir araya gelerek yabancı dilin doğal bir ortamda konuşulmasını ve yaşanmasını sağlarlar. Yabancı dil kullanımı için yaratılan doğal ortamlar öğrencilerimizin konuşma ve telaffuz becerilerini geliştirir.

  • Gezerek Öğrenme

Öğrendiğimiz dili kültür gezilerimiz ile pratik hayata geçirirken aynı zamanda yeni kültürleri ve tarihimizi tanıyoruz. Öğrenmek için geziyoruz çünkü dilin yaşayan ve tecrübe edilerek öğrenilen bir edinme süreci olduğunu biliyoruz.

  • Ko-Ko Tekniği

Doğru konuşmadıkça konuşamıyorum önyargısını kırmak ve öğrencilerimizin hata yapmaktan çekinmemesini sağlamak dil öğretiminde öncelikli hedeflerimizdendir. Bu yüzden "Korkmadan Konuş" tekniğini çeşitli aktivite, organizasyon ve faaliyetler ile destekleyerek özümsetiyoruz.

  • Not Kaygısı Gütmeyen

Dilin akademik anlamda ölçülebilir bir yönü olmadığını öğrencilerimize aşılayarak, klasik notlandırma anlayışından uzak duruyor, dil öğreniminde not kaygısı gütmeyen, yabancı dili yaşamlarının bir parçası olarak benimseyen bireyler yetiştiriyoruz.

  • Fransızca Eğitimi

Yirmi birinci yüzyıl insanının sahip olması gereken beceriler konusunda, uluslararası alanyazında sıklıkla vurgulanan konulardan birisi de yabancı dil becerileridir. Bu noktada, Çağfen Koleji, güçlü bir İngilizce yabancı dil becerisine ek olarak, öğrencilerine, ikinci yabancı dil olarak Fransızca eğitimi verir. Fransızca eğitimi uygulamaları kapsamında, Fransızca CLIL,  akademik dersler, ders dışı, okul içi, hafta içi ve hafta sonu aktif uygulamalar bağlamında çeşitli destek hizmetleri sunulmaktadır.

  • OXFORD ÇAĞFEN İşbirliği

Çağfen Koleji, ulusal ve evrensel gerçeklerden hareketle, yabancı dil becerisi güçlü öğrenciler yetiştirmeyi, onları geleceğe hazırlamak ve gelecekte güçlü kılmanın önemli bir boyutu olarak değerlendirir.

Yabancı dilde başarı ölçütü, uluslararası sınavlarda yüksek başarı, akıcı düzeyde konuşma ve iletişim kurma, dinleme, yazma ve okuma becerileri ölçeğinde üst düzey performans sergilemedir. Bu hedefe ulaşmak için OXFORD Yayıncılık ve Çağfen Koleji arasında yapılan işbirliği protokolü yoluyla, anasınıfından, lise kademesi sonuna kadar olan dönemi kapsayan, her sınıf seviyesine uygun olarak yoğunluğu giderek artan, oldukça etkili, işlevsel bir İngilizce öğretim sistemi geliştirilmiştir.

Dil Eğitim Programımızda dört dil becerisi olan; Listening (Dinleme), Speaking ( Konuşma), Reading ( Okuma), Writing (Yazma) becerilerine ağırlık verilmektedir. Bu beceri dersleri ağırlıklı olarak yabancı öğretmenler ile yürütülmektedir ve dilin günlük yaşam ile bağlantısının kurulmasını hedeflemektedir. Ders içi, ders dışı ve okul içi uygulamaları da içeren bu sistemle amaçlanan, çocukların yaşayan bir İngilizce kültürü içerisinde dil öğrenme süreçlerini gerçekleştirmektir.

  • Communication Skills (Konuşma Becerileri Dersi)

Çağfen Koleji’nde öğrencilerimizin yabancı dili konuşabilme becerileri üzerinde özenle dururuz. Bu nedenle her kademenin ders programında native öğretmenler tarafından yürütülen Communication Skills (iletişim becerileri) dersleri yer almaktadır.

Yabancı dilin gelişim göstererek zenginleşmesi aynı zamanda duygu ve düşünce bakımından da gelişmesi ve zenginleşmesi demektir. Bu bağlamda dil öğreniminde edinilmesi gereken 4 beceri; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Writing (Yazma) ve Reading (Okuma)dir. Beceri derslerinin yoğunluğu öğrencinin dil edinim sürecinde, dili günlük yaşamının bir parçası olarak görmesine katkı sağlar.

  • Ölçme ve Değerlendirme

Çağfen Koleji Yabancı Dil Eğitim Programı çerçevesinde; öğrencinin özellikle dil alanında sınav ile ölçülüp, değerlendirilmesinin yetileri körelttiğine inandığımız için OXFORD’un hazırlamış olduğu ünite bazlı testler ve Placement Testleri ile öğrencinin hangi beceri alanında ilerleme kaydettiğini tespit edilmekte, eksik kaldığı konuların tamamlanması yönünde ekstra çalışmalar yapılmaktadır.

  • OXFORD Placement Testi

Yabancı Dil Eğitim Programımız doğrultusunda okulumuzda verilen İngilizce dersleri kapsamında 3. Sınıf itibari ile öğrencilerimize öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, iki adet OXFORD Placement Testi (yabancı dil beceri ölçme sınavı) uygulanmaktadır. OXFORD Placement Sınavları ile öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerini 3. göz olarak ölçüyoruz.

 

Öncülük Eğitimi Programı Nedir?

Öncülük eğitimi ile öğrencilerimizin liderlik potansiyellerini keşfetmelerine ve liderlik özelliklerini geliştirmelerine yardımcı olarak, onları nihai liderlik rollerine hazırlıyoruz.  Bu eğitim, onların kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra toplumsal ve iş yaşamında da etkili liderler olmalarını sağlamaktadır.

Öncülük Eğitimi Uygulamaları

Sınıf Bilgesi

Düşünme ve Sorgulama Becerileri

SomeTalks

Öğrenci Meclisi

Sorun Çözme Becerileri

Düşünme Eğitimi

İfade ve Beceri Dersleri (Ahlak ve Görgü Kuralları, Finansal Okur-Yazarlık, Beslenme ve Besin Hazırlama, Sosyoloji ve İnsan İlişkileri, Temel Hukuk Bilgisi, İnsan Fizyolojisi ve İlk Yardım, Tarım ve Hayvancılık)

Düşünce Eğitimi

Kariyer Günleri

Münazara

Mesleki Gözlem (Staj Eğitimi)

 

Değerler Eğitimi Programı Nedir?

Bütünsel gelişim eğitim modeli kapsamında yer alan değerler eğitimi ile öğrencilerimizin doğru ve yanlış arasındaki farkı anlamalarını, ahlaki değerlerinin gelişmesini ve etik davranışlar sergileyebilmesini amaçlıyoruz.  Bu eğitim ile öğrencilerimize kişisel ve toplumsal değerleri anlamayı, saygı duymayı, empati kurmayı ve sorumluluk almayı kazandırıyoruz.

Değerler Eğitimi Uygulaması

Arkadaşlık

Vatanseverlik

Duygudaşlık

Yardımlaşma

Tutumluluk

Aile

Nezaket

Cesaretlilik

Sabırlılık

İnsan ve Yaşam nedir?