Sosyal Sorumluluk Projeleri (ÇFK SOSO) - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Sosyal Sorumluluk Projeleri (ÇFK SOSO)

Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Çağfen Koleji; kişisel, sosyal, duygusal, fiziksel, entelektüel ve kültürel gelişimi göz ardı edilerek, öğrencilerin yalnızca akademik başarı hedefiyle geleceğe hazırlanmasını amaçlayan uygulamaları, telafi edilmesi güç, istenmeyen sonuçlara yol açacak önemli bir yanılgı olarak değerlendirir. Buna karşılık, bütüncül ve çok yönlü gelişimi temel alan bir eğitim anlayışıyla yetiştirilecek çocukların ise emsalleriyle kıyaslandığında, yakın gelecekte ölçülebilir, önemli farklar yaratacaklarına inanır.

Bu düşünceden hareketle geliştirilen ÇFK BÜGEM; öğrenme ölçütü olarak bilmeyi yeterli görmez, içselleştirmeyi, beceri haline getirebilmeyi, ürün ya da performansa dönüştürmeyi önemser. Eğitim sürecinin her aşamasında bilme, uygulama ve beceriye dönüştürme arasında güçlü bir bağ kurulmasını, nitelikli ve kalıcı öğrenmenin ön koşulu sayar.

Topluma ve Çevresine Duyarlı Bireyler

Çağfen Koleji, ulusal kültür, milli ve manevi değerlerle iç içedir. Ülkesi, kültürü ve değerleriyle barışık, milli ve manevi değerleri ile bezenmiş, duyarlı, 21. yüzyılın gerekli kıldığı becerilerle donanmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Okulumuzda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimizin toplumsal sorunlar konusunda duyarlılıklarını arttırmayı; işbirliği içinde çalışma, bir sorun hakkında veri toplama, gözlem yapma ve çözüm yolları geliştirme becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Çağfen Koleji olarak biz; gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışan çocukların, özgüven ve özyeterlik duygularının, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, empati kurma ve etkili iletişim kurma becerilerinin de gelişip, güçleneceğine koşulsuz inanıyoruz.

Bilgi ve Becerileri Geliştirme

Bu süreç tek taraflı bir süreç değildir. Yani sosyal sorumluluk projelerinin önemi amacı öğrencinin zamanının ve enerjisinin içinde yaşadığı toplumun problemlerinin çözümünde kullanılmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinin her aşamasının titizlikle değerlendirilerek, öğrencinin ilerdeki yaşantısına katkı sağlayabilmek de önemlidir. Sosyal sorumluluk projeleri öğrencilere projeler boyunca elde ettikleri kazanımları düşünmeleri, tecrübelerini ve bilgilerini diğer arkadaşlarıyla paylaşarak içselleştirmeleri konusunda fırsatlar sunmalıdır. Dewey’in tanımlamış olduğu yaşantı yoluyla öğrenmeye güzel bir örnek olan aktif öğrenme ortamında, öğrenciler gerçek kişiler, gerçek kurumlar ve gerçek olaylar ile ilgilenerek, öz güven, yeterlilik, sorumluluk alabilme ve empati gibi bazı duyuşsal kazanımların farkına varırlar. Öğrenciler ilerde ihtiyaç duyacakları, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, etkili iletişim kurabilme takım halinde çalışma ve problem çözme becerilerini geliştirirler.

Toplum İçerisinde Aktif Rol Üstlenme

Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde, öğrenciler toplumsal problemleri belirleyerek bu problemlerin çözümlendirilmesi sürecini yöneterek toplum içerisinde toplum problemlerine duyarlı birer birey olabilmek için gerekli becerilerini geliştirebilirler.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

• Çağfen LÖSEV El-Ele
• Kardeş Okul
• Mehmetçik Vakfı
• Destek Kampanyaları
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir