Yaşamın İçinde Yabancı Dil - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Yaşamın İçinde Yabancı Dil

Yaşamın İçinde Yabancı Dil Eğitim Anlayışı

Bir yabancı dili öğrenirken; o dili hayatımızın olabildiğince büyük bir kısmına yaymamız gerekir ki özümseyebilelim ve içselleştirelim. Öğrencilerimize dili kullanabilecekleri birçok alan yaratıyor ve bu öğrenilenlerin pratik hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Dil öğrenme sürecinin en etkili haliyle tecrübe ederek yaşanması; öğrencilerimizin konuşma, dinleme, okuma ve anlama becerilerinin gelişmesini ve kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Native Speaker

Okul öncesinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde beceri derslerine giren Native Speaker’lar derslerin dışında okulun içinde ve dışında yapılan çeşitli aktiviteler ve organizasyonlarda öğrenciler ile bir araya gelerek yabancı dilin doğal bir ortamda konuşulmasını ve yaşanmasını sağlarlar. Yabancı dil kullanımı için yaratılan doğal ortamlar öğrencilerimizin konuşma ve telaffuz becerilerini geliştirir.

Gezerek Öğrenme

Öğrendiğimiz dili kültür gezilerimiz ile pratik hayata geçirirken aynı zamanda yeni kültürleri ve tarihimizi tanıyoruz. Öğrenmek için geziyoruz çünkü dilin yaşayan ve tecrübe edilerek öğrenilen bir edinme süreci olduğunu biliyoruz.

Ko-Ko Tekniği

Doğru konuşmadıkça konuşamıyorum önyargısını kırmak ve öğrencilerimizin hata yapmaktan çekinmemesini sağlamak dil öğretiminde öncelikli hedeflerimizdendir. Bu yüzden korkmadan konuş tekniğini çeşitli aktivite, organizasyon ve faaliyetler ile destekleyerek özümsetiyoruz.

Not Kaygısı Gütmeyen

Dilin akademik anlamda ölçülebilir bir yönü olmadığını öğrencilerimize aşılayarak, klasik notlandırma anlayışından uzak duruyor, dil öğreniminde not kaygısı gütmeyen, yabancı dili yaşamlarının bir parçası olarak benimseyen bireyler yetiştiriyoruz.

OXFORD ÇAĞFEN İşbirliği

Çağfen Koleji İlkokulu, ulusal ve evrensel gerçeklerden hareketle, yabancı dil becerisi güçlü öğrenciler yetiştirmeyi, onları geleceğe hazırlamak ve gelecekte güçlü kılmanın önemli bir boyutu olarak değerlendirir.

Yabancı dilde başarı ölçütü, uluslararası sınavlarda yüksek başarı, akıcı düzeyde konuşma ve iletişim kurma, dinleme, yazma ve okuma becerileri ölçeğinde üst düzey performans sergilemedir. Bu hedefe ulaşmak için OXFORD Yayıncılık ve ÇAĞFEN Koleji arasında yapılan işbirliği protokolü yoluyla, anasınıfından, lise kademesi sonuna kadar olan dönemi kapsayan, her sınıf seviyesine uygun olarak yoğunluğu giderek artan, oldukça etkili, işlevsel bir İngilizce öğretim sistemi geliştirilmiştir.

Communication Skills (Konuşma Becerileri Dersi)

Çağfen Koleji’nde öğrencilerimizin yabancı dili konuşabilme becerileri üzerinde özenle dururuz. Bu nedenle her kademenin ders programında native öğretmenler tarafından yürütülen Communication Skills (iletişim becerileri) dersleri yer almaktadır.

Yabancı dilin gelişim göstererek zenginleşmesi aynı zamanda duygu ve düşünce bakımından da gelişmesi ve zenginleşmesi demektir. Bu bağlamda dil öğreniminde edinilmesi gereken 4 beceri; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Writing (Yazma) ve Reading (Okuma)dir. Beceri derslerinin yoğunluğu öğrencinin dil edinim sürecinde, dili günlük yaşamının bir parçası olarak görmesine katkı sağlar.

5.Sınıf Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Çağfen Koleji Ortaokulu, yabancı dil öğrenme konusunu kesinlikle çözüme kavuşturulması gereken bir sorumluluk olarak ele alır. Bu sorumluluğun başarıya ulaşmasında, beşinci sınıf kademesi yaşamsal önem taşır. Çağfen sisteminde, anasınıfı kademesinde başlayan etkili ve yoğun yabancı dil öğretim desteği, beşinci sınıf düzeyinde zirveye ulaşır. Okulumuzda, beşinci sınıf, yabancı dil hazırlık sınıfı olarak uygulanır. Bu sınıf düzeyinde öğrenciler, zorunlu akademik dersleri dışında, tümüyle yabancı dil ile iç içedirler ve haftada, 20 saat İngilizce ders alırlar. Okul binasının bağımsız bir katı, hazırlık sınıfı için tahsis edilmiş ve yaşayan İngilizce alanı oluşturmak amacıyla, tefrişatından sınıf düzenine kadar bu hedef doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Dil Eğitim Programımızda dört dil becerisi olan; Listening (Dinleme), Speaking ( Konuşma), Reading ( Okuma), Writing (Yazma) becerilerine eşit ağırlık verilmektedir. Bu beceri dersleri ağırlıklı olarak yabancı öğretmenler ile yürütülmektedir ve dilin günlük yaşam ile bağlantısının kurulmasını hedeflemektedir. Ders içi, ders dışı ve okul içi uygulamaları da içeren bu sistemle amaçlanan, çocukların yaşayan bir İngilizce kültürü içerisinde dil öğrenme süreçlerini gerçekleştirmektir.

Fransızca Eğitimi

Yirmibirinci yüzyıl insanının sahip olması gereken beceriler konusunda, uluslararası alanyazında sıklıkla vurgulanan konulardan birisi de yabancı dil becerileridir. Bu noktada, Çağfen Koleji Ortaokulu, güçlü bir İngilizce yabancı dil becerisine ek olarak, öğrencilerine, ikinci yabancı dil olarak Fransızca eğitimi verir. Fransızca eğitimi uygulamaları kapsamında, akademik dersler, ders dışı, okul içi, hafta içi ve hafta sonu aktif uygulamalar ve öğrenci kulüpleri bağlamında çeşitli destek hizmetleri sunulmaktadır.

İspanyolca ve Almanca Eğitimi

Çağfen Koleji Ortaokulu Öğrenci Kulüpleri kapsamında İngilizce ve Fransızca yabancı dil becerilerine ek olarak, öğrencilerine, 3. ve 4. yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca eğitimleri de verir. Kulüp uygulamaları kapsamında haftada 2 saat akademik ders ve hafta sonu aktif uygulamalar bağlamında çeşitli destek hizmetleri sunulmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Çağfen Koleji Yabancı Dil Eğitim Programı çerçevesinde; öğrencinin özellikle dil alanında sınav ile ölçülüp, değerlendirilmesinin yetileri körelttiğine inandığımız için OXFORD’un hazırlamış olduğu ünite bazlı quizler ve Placement Testleri ile öğrencinin hangi beceri alanında ilerleme kaydettiğini tespit edilmekte, eksik kaldığı konunların tamamlanması yönünde ekstra çalışmalar yapılmaktadır.

OXFORD Placement Testi

Yabancı Dil Eğitim Programımız doğrultusunda okulumuzda verilen İngilizce dersleri kapsamında 3. Sınıf itibari ile öğrencilerimize öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, iki adet OXFORD Placement Testi (yabancı dil beceri ölçme sınavı) uygulanmaktadır. OXFORD Placement Sınavları ile öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerini 3. göz olarak ölçüyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi Ortaokul Uygulamaları

• OXFORD Sistem ve Materyal Desteği

• OXFORD Öğretmen Eğitimi

• İletişimsel Dil Öğretimi

• Doğal Yöntem

• Berlitz Uygulaması

• İşitsel Dilsel Yöntem

• Teknoloji Destekli İngilizce 

• İngilizce Drama

• CFK Talks

• CFK Autumn Fest

• CFK Spring Fest

• Kantinde İngilizce

• Keep In Touch

• CFK Cultural Tours

• Penfriend/Brieffreunde